• Dimecres 19 de desembre de 2018

Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat és un marc de coordinació i de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten els interessos comuns dels diferents Fons de Cooperació i Solidaritat existents a l’Estat espanyol.

La Confederació de Fons va néixer el setembre de 1995 amb la certesa que existeix una àmplia coincidència de plantejaments entre els distints Fons, tot i que cadascun d’ells ha nascut a partir d’uns orígens diferents a cada àmbit territorial, i per tant, amb una identitat pròpia. És per això que des del seu moment fundacional s’acordà funcionar d’una manera coordinada però amb total independència.

Les tasques pròpies de la Confederació de Fons són:

  • Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dintre i fora dels àmbits territorials dels seus membres, així com afavorir-ne la vertebració en xarxes.
  • Ser interlocutor comú i estable davant les institucions estatals, europees i mundials amb plantejaments coincidents.
  • Consolidar instruments de treball i gestió coordinats per aconseguir un aprenentatge mutu i l’establiment de criteris comuns d’anàlisi, avaluació, control i seguiment dels projectes.
  • Promoure projectes de sensibilització compartits.

Via Laietana, 33, 9è 2ª
08003 Barcelona
Telèfon: 93 412 26 02
Fax: 93 301 90 88
E-mail: cfondos@confederaciofons.org
Web: www.confederaciofons.org

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org