header gif
header logo

Organismes que treballen:

refugi, cooperació al desenvolupament i amb els municipis

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

FONSCATALA.ORG

La Xarxa Asil.Cat és una agrupació d’entitats que treballen de forma conjunta i voluntària sense personalitat jurídica pròpia.

WWW.ASIL.CAT

Ministeri de l’Interior, Protecció Internacional i Asil té encomanada, entre altres funcions, el desenvolupament i gestió d'un sistema d'acollida integral i integració de sol·licitants d'asil, refugiats, apàtrides, persones acollides al règim de protecció temporal i altres estatuts de protecció subsidiària.

EXTRANJEROS.EMPLEO.GOB.ES

Amnistia Internacional és una associació internacional que treballa per la defensa dels drets humans arreu del món.

AMNISTIACATALUNYA.ORG

La Creu Roja és una organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat, que dona respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

CREUROJA.ORG

L'Eurostat és l'oficina estadística de la Comissió Europea, que produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.

EC.EUROPA.EU/EUROSTAT

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes i treballa per donar visibilitat a l'esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.

TERCERSECTOR.CAT

L'ACM és la principal veu del municipalisme català amb més d’un miler d’associats.

ACM.CAT

La Direcció General per a la Immigració (DGI) està adscrita al Departament de Benestar Social i Família i s'encarrega de proposar al Govern directrius polítiques en matèria d'immigració.

BENESTAR.GENCAT.CAT

Lafede.cat està formada per 114 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, ​Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU.

LAFEDE.CAT

ACNUR és l'organisme de les Nacions Unides encarregat de protegir als refugiats i desplaçats per persecucions o conflictes, i promoure solucions duradores a la seva situació, mitjançant el reassentament voluntari en el seu país d'origen o en el d'acollida.

AGNUR.ORG

OCHA és la part de la Secretaria de les Nacions Unides responsable de reunir els actors humanitaris per garantir una resposta coherent a les emergències. OCHA també assegura que hi ha un marc dins del qual cada actor pot contribuir a l'esforç global de resposta.

UNOCHA.ORG

La FMC és una associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local.

FMC.CAT

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants.

CCAR.CAT

Stop Maremortum és una plataforma ciutadana que té per objectiu fomentar un canvi en les polítiques europees d’estrangeria i migratòries.

STOPMAREMORTUM.ORG

​El CICR és una organització independent i neutral que s'esforça per prestar protecció i assistència humanitàries a les víctimes dels conflictes armats i d'altres situacions de violència.

ICRC.ORG

​ECHO té com a objectiu salvar i preservar vides, prevenir i alleujar el sofriment humà i salvaguardar la integritat i la dignitat de les poblacions afectades per desastres naturals i crisis.

EC.EUROPA.EU

​L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Està adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors del Departament de la Presidència.

COOPERACIOCATALANA.GENCAT.CAT