header gif
header logo

Què fem des del Fons Català?

Campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, ​víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013 una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte 2579).

Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests refugiats.
En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, proposa obrir una campanya de suport als refugiats centrada en quatre eixos:

Suport a les persones refugiades en rutes de fugida

El desplegament d’aquest eix s’ha fet a través d’una crida als ajuntaments catalans i ens supramunicipals. S’ha concretat en la Campanya d’Emergència de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima de conflictes armats a l’àrea Mediterrània. Els recursos econòmics es destinaran a l’assistència en les rutes de fugida: països de primera acollida i Europa (països dins i fora de l’espai Schengen). El nostre mandat: pal·liar el patiment de les persones que fugen i treballar en les causes de la seva fugida.

Suport als municipis de la ruta

Es tracta de donar suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades. Per tant, els objectius són identificar ciutats interlocutores i establir mecanismes estables de comunicació, promoure les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis en ruta, identificar necessitats d’aquests municipis i dissenyar actuacions específiques de resposta. Per fer-ho s’aprofiten les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units).

Planificació i gestió de l'acollida

L’acollida l’està coordinant la Generalitat de Catalunya, que ha creat, a través de la Direcció General d’Immigració, un Comitè Operatiu d’Ajuda als Refugiats amb l’objectiu de treballar en la definició de l’estratègia d’acollida de les persones refugiades que arribin a Catalunya i facilitar-ne la seva atenció i acollida. ​El Comitè s’organitza en cinc grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament, inventari i recursos, acollida, ocupació i ocupabilitat i salut. El Fons Català participa en el grup de treball de sensibilització i en el d’acollida. L’objectiu d’aquest darrer grup és establir diferents protocols d’actuació dels diversos àmbits que comporta la incorporació de persones refugiades a la vida comunitària i cívica.

Educació per al desenvolupament i sensibilització

​Es treballa amb un doble objectiu, per una banda alimentar de discurs crític l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el paternalisme i la caritat. L’altre objectiu és sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest cas són els refugiats.

DOCUMENTS RELACIONATS:

Proposta de moció pels ajuntaments i institucions supramunicipals Acta de la reunió convocada pels fons català de cooperació el dia 4 de setembre de 2015 Convocatòria de la campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a europa Full de compromís per institucions - Campanya de suport a l'acollida de població refugiada Full de compromís per aportacions privades - Campanya de suport a l'acollida de població refugiada