General 1 març 2024

Ampliació de termini per l'oferta de feina de Tècnic/a de seguiment i justificació a l'àrea de projectes

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament convoca una plaça laboral de TÈCNIC/A DE SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ a l’àrea de projectes.

Antecedents i objectiu 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una entitat municipalista formada per 310 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i assolir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’encarrega que els recursos econòmics que aporten els socis per a l’execució de projectes arribin a l’entitat o institució que executa el projecte. 
Una de les tasques que es realitzen des de l’Àrea de Projectes del Fons Català és assessorar les entitats durant l’execució dels projectes, a més d’encarregar-se del seguiment dels projectes i el control i la revisió de les justificacions en nom de les institucions sòcies que hi han aportat finançament.

La persona escollida, s’incorporarà a l’Àrea de Projectes del Fons Català, i desenvoluparà fonamentalment tasques relacionades amb:

 • L’assessorament i l’acompanyament a les entitats executores.
 • La revisió d’informes tècnics i de justificació econòmica presentats per les entitats executores.
 • L’elaboració de justificacions als socis del Fons Català.

Les funcions principals seran:

Revisió d’informes de justificació de les entitats

 • Reclamació, recepció i registre d’informes. Reclamació a les entitats si falta documentació.
 • Revisió i traducció d’informes narratius presentats per les entitats. Requeriments a les entitats si cal demanar millores. 
 • Revisió d’informes de justificació econòmica presentats per les entitats, seguint els criteris establerts i d’acord a la normativa aplicable en cada cas.
 • Identificació d’incidències en les justificacions presentades per les entitats i requeriments d’esmena a les entitats.
 • Suport a les entitats per la correcció dels informes econòmics. 

Seguiment i acompanyament a les entitats

 • Assessorament a les entitats i seguiment durant l’execució dels projectes per garantir compliment de la normativa i terminis i per resoldre dubtes vinculats a la gestió administrativa dels projectes.
 • Sol·licituds per modificacions i pròrrogues d’execució i de justificació. Confirmació de recepció, registre de la sol·licitud, primera valoració, resolució de dubtes amb les entitats i proposta de resposta.

Preparació i presentació de justificacions als socis

 • Preparació d’informes de justificació narratius i elaboració d’informes econòmics d’acord als requisits i terminis establerts per cada soci. 
 • Elaboració de resposta a requeriments dels socis relacionats amb les justificacions presentades. 
 • Suport a la preparació de documentació justificativa per auditories i controls financers. 

Altres tasques

 • Actualització de quadres de control i seguiment diversos (de projectes, d’informes d’entitats, de justificació als socis, entre d’altres).
 • Manteniment de l’arxiu de projectes (físic i digital).
 • Sistematització de requisits i normatives que afectin la gestió dels projectes i en concret de bases de convocatòries municipals de subvencions.  

Requisits: 

 • Experiència en l’àmbit de la gestió de subvencions de cooperació al desenvolupament, ajut humanitari i emergència.
 • Experiència en l’àmbit de la justificació econòmica de projectes. 
 • Coneixements d’ofimàtica avançats en tractament de text i fulls de càlcul.
 • Expressió oral i escrita fluïda en català, castellà, anglès i francès.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat de treball sota pressió. 

Les candidatures que no compleixin amb aquests requisits seran desestimades.

Es valorarà:

 • Coneixements del funcionament administratiu de les administracions locals. 
 • Coneixements de la normativa aplicable en matèria de subvencions i en concret en matèria de subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament, ajut humanitari i emergència.

Condicions laborals:

 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Contracte indefinit, amb període de prova de 2 mesos.
 • Incorporació: immediata. 
 • Ubicació a Barcelona, a les oficines del Fons Català (amb possibilitat de fer fins a dos dies de teletreball si les circumstàncies ho permeten).
 • Salari: 28.000 euros bruts anuals.
 • Data prevista d’incorporació: 2 d’abril 2024. 

Candidatures:

 • Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Tècnic/a àrea de projectes”.
 • Data límit de presentació de candidatures: 15 de març de 2024.

Es contactarà amb les persones preseleccionades per fer una entrevista. En cas de no rebre resposta es considerarà desestimada la candidatura.