General 9 agost 2021

Convocatòria: elaboració d'una diagnosi sobre la capacitat en AOD de la demarcació de Lleida

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) obre convocatòria per la prestació del servei de l’elaboració d’una Diagnosi sobre la capacitat de la demarcació de Lleida en matèria d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).

Descripció
La persona escollida s’encarregarà d’elaborar una diagnosi dels 231 municipis de la demarcació de Lleida i els seus Consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran sobre:

– Coneixement de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
– Línies d’actuació emmarcades en l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
– Despesa pressupostària emmarcada en l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
– Necessitats formatives en matèria de cooperació al desenvolupament.
– A partir dels resultats obtinguts elaborar un informe final que incorpori propostes de millora

Funcions principals
– Elaboració d’una enquesta dimensionada a la magnitud demogràfica dels municipis a partir d’uns trams prèviament establerts a proposta de la persona executora.
– Processament i interpretació dels resultats quantitatius.
– Recull de resultats qualitatius.
– Elaboració d’un informe final.
– Elaboració d’infografies a partir dels resultats més destacats i de les conclusions de la diagnosis per a la seva difusió.
– Incorporació de la perspectiva de gènere enfocada en drets humans en tots els procediments i productes de l’encàrrec

Resultats esperats
La persona seleccionada es compromet a:
– Presentar un Pla de Treball ajustat que inclogui la metodologia i el calendari.
– Incorporar, prèvia discussió amb les parts impulsores, les valoracions i propostes de millora en les fases de retorn.
– Lliurar un informe d’avenç preliminar d’aquest encàrrec la primera setmana de novembre.
– Presentar les conclusions i propostes de millora la primera setmana de desembre.
– Presentar els document final la darrera setmana de desembre.
– Presentar l’informe final degudament corregit, sense errors ortogràfics ni gramaticals.

Durada
El procés d’elaboració de la diagnosis tindrà una durada estimada de quatre (6) mesos, entre els mesos de setembre 2021 i febrer de 2022. En aquest període estan inclosos els terminis per a la supervisió i validació dels informes per part de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Fons Català com a actors involucrats en l’encàrrec.

El treball de la persona consultora es realitzarà segons les fases del Pla de Treball: elaboració de la proposta de diagnosi, execució i treball de camp, elaboració de les conclusions i propostes de millora, elaboració del document final i presentació pública dels resultats.

Interlocució
La interlocució es realitzarà tant amb la responsable de l’Àrea de drets humans del Fons Català com amb les tècniques en cooperació internacional de l’Ajuntament de Lleida i de la Diputació de Lleida, amb qui es faran sessions per a la supervisió de les tasques i la validació dels informes. La coordinació l’exercirà la responsable de l’Àrea de drets humans del Fons Català.

Requisits
▪ Llicenciatura o Grau (preferiblement de Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Gestió i Administració Pública, Antropologia, Relacions Internacional, Humanitats o similar).
▪ Formació específica en cooperació al desenvolupament a través de doctorat, màster, curs de postgrau o curs específic
▪ Experiència laboral en gestió de projectes de cooperació al desenvolupament.
▪ Expressió oral i escrita fluïda. Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C. de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent
▪ Coneixements avançats en fulls de càlcul i bases de dades.
▪ Coneixement contrastable de la demarcació de Lleida.
▪ Persona responsable, endreçada, polivalent, dinàmica, resolutiva i amb iniciativa

Es valorarà
▪ Formació específica en drets humans
▪ Formació específica en enfocament de gènere i basat en drets humans
▪ Experiència a països AOD en la implementació de projectes de cooperació i/o drets humans.

Pressupost
La retribució total per a la recerca serà de 4.000 € (tots els impostos inclosos). Amb aquest import s’assumiran totes les despeses derivades de la diagnosi (honoraris, comunicació, transport…). El Fons Català serà l’encarregat de realitzar els pagaments prèviament acordats. Els pagaments es realitzaran contra factura emesa per la persona a nom del Fons Català.

Candidatures
▪ Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a tborrell@fonscatala.org fent constar la referència: “Candidatura Diagnosi AOD Lleida”
▪ Data límit de presentació de candidatures: 22 d’agost de 2021

Es contactarà amb les persones candidates preseleccionades per fer una entrevista. En cas de no rebre resposta, es considerarà desestimada la candidatura.