El Fons Català

Espais de participació

El Fons Català s’estructura a través de 5 comissions de caràcter geogràfic o sectorial en el qual poden participar tots els ens locals socis. Actualment hi ha els següents espais de participació: Comissió d’Amèrica Central, Comissió de Drets Humans, Comissió de Migracions i Desenvolupament, Comissió Món Local Refugi i Comissió de Municipalisme.

Comissió Amèrica Central

És un espai de trobada dels ajuntaments que financen projectes i accions en aquesta regió, que mantenen processos d’agermanament amb municipis centreamericans o que tenen interès en el context social i polític dels països que la conformen. Els principals objectius del Grup de Treball són:

 • Tenir informació actualitzada de primera mà sobre el context sociopolític d’Amèrica Central.
 • Conèixer l’avenç dels principals projectes actius i coordinar el suport dels diferents ajuntaments participants.
 • Identificar i proposar noves línies de treball municipalistes a la regió a partir dels viatges de seguiment realitzats.
 • Impulsar accions conjuntes d’interès per als ajuntaments (missions d’observació electoral, mocions, etc.)

Comissió de Drets Humans

Espai de coordinació i seguiment dels projectes de drets humans i de construcció de pau que treballa per impulsar la coherència de polítiques i la promoció i respecte dels drets humans en l’acció municipal. La Comissió treballa en: 

 • Intercanvi d’experiències en l’àmbit de la sensibilització i educació per la Justícia Global en drets humans.
 • Proporciona suport a ONG de drets humans que treballin en la defensa de la pau i els drets humans.
 • Impuls de la coherència de polítiques en la promoció i respecte dels drets humans en l’acció municipal.
 • Incidència política en l’àmbit dels drets humans.

Comissió de Migracions i Desenvolupament

En aquest espai s’aborden els projectes d’interacció entre dos processos complementaris, com són les migracions i el desenvolupament. L’enfocament de treball és el de la circularitat que es genera en la ciutadania d’altres orígens resident als municipis catalans, gràcies al seu rol de pont entre societats, al potencial que tenen per millorar l’impacte de la cooperació als seus països i territoris d’origen i per reforçar, alhora, la cohesió social als municipis catalans. Destaquen entre els objectius de la Comissió:

 • Construir una societat acollidora, diversa i intercultural amb valors prevalents de solidaritat i tolerància.
 • Combatre els tòpics i els prejudicis i afavorir un marc d’actuació integrador a través del coneixement i el reconeixement mutu.
 • Reforçar les capacitats del teixit associatiu de la ciutadania d’altres orígens i la seva integració amb el teixit associatiu català d’àmbit local.
 • Oferir eines innovadores i de qualitat per potenciar la circularitat del desenvolupament en origen i la cohesió social a Catalunya.
 • Promoure una vocació descentralitzadora i atenta a la capil·laritat territorial de les diàspores africanes, mediterrànies i llatinoamericanes en tot el territori català.

Comissió Món Local Refugi

L’espai de treball per defensar i garantir el dret de refugi, asil i protecció internacional de les persones que es veuen forçades a migrar. En aquest espai es validen les línies estratègiques dels projectes centrats en el refugi i s’impulsen campanyes de sensibilització. El Grup de Treball treballa amb els següents objectius:

 • Articular-se en accions conjuntes, ja identificades o proposades pels ajuntaments socis.
 • Informar del procés de gestió, econòmica i tècnica de la campanya Món Local Refugi.
 • Ampliar les capacitats institucionals i ciutadanes. Compartir bones pràctiques en l’àmbit institucional i el de societat civil organitzada.
 • Alimentar de discurs crític les accions de solidaritat per a les persones refugiades. Sensibilitzar els ajuntaments sobre la importància de la cooperació internacional per atacar les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències sobre la població civil que es veu obligada a fugir.
 • Fomentar la implicació dels municipis en accions d’incidència política: comunicats, mocions, etc.

Comissió de Municipalisme i Agenda 2030

Espai intermunicipal on els ajuntaments poder articular les seves accions, compartir bones pràctiques i treballar de manera conjunta i coordinada, amb l’objectiu de millorar la cooperació municipal descentralitzada en clau de transformació. La Comissió treballa sobre:

 • Coherència de polítiques, Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030. 
 • Programa de Cooperació Tècnica. 
 • Revisió de l’arquitectura de la cooperació catalana i estatal i de la seva aplicació.
 • Clarificació i harmonització de procediments administratius amb relació a la cooperació al desenvolupament.