El Fons Català

Què és el Fons Català?

L’associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional amb els pobles dels països més desfavorits.

El Fons Català és una organització creada a Salt el 1986.

Està formada per més de 300 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional arreu del món. Els ajuntaments socis agrupen el 85% de la població de Catalunya malgrat que representin el 30% del total dels municipis catalans.

El Fons Català actua de veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, amb l’objectiu de reivindicar el paper rellevant dels governs locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord Global i en el desenvolupament local al Sud Global.

Missió, visió i valors

Missió 

Promoure, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme català; articular la solidaritat local amb altres municipis i pobles del món, i orientar la feina per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

Visió 

Esdevenir l’espai de referència de la cooperació i la solidaritat internacional del món local català i l’instrument facilitador dels municipis catalans per fer efectiva la seva política pública de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, responent a les seves necessitats, per construir economies d’escala i generar coneixement des de la pràctica municipalista.

Un dels objectius principals de l’entitat és administrar i gestionar els recursos econòmics que hi aporten els organismes associats. Aquests recursos es destinen a finançar projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d’educació per la Justícia Global i, quan la situació ho requereix, projectes d’Acció Humanitària i Emergències.

Per poder efectuar el seguiment d’aquests projectes, el Fons Català compta amb dues oficines permanents al Senegal i a Costa Rica. A les regions on no és possible mantenir una oficina permanent, les persones responsables de cada àrea realitzen viatges periòdicament per visitar i avaluar el desenvolupament dels projectes i mantenir contacte amb les organitzacions locals executores.

Valors

  • L’ésser humà, al centre.
  • El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat amb un enfocament de drets en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats.
  • La promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals en pro de la Justícia Global. 
  • El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpia, i també dels valors de la convivència intercultural. 
  • La defensa i la promoció de les persones i col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions de qualsevol tipus, d’acord amb un enfocament de drets i amb una atenció especial per a les persones amb capacitats diverses i la salut mental.
  • El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials del treball, l’empresa i el bon govern com a fonaments de la Justícia Global. 
  • La defensa del dret a migrar i al refugi a través de vies segures.
  • Equitat de gènere i apoderament de les dones. 
  • Promoció de la sostenibilitat en els vessants econòmic, social i ambiental. 
  • L’impuls i la promoció de l’educació per la Justícia Global a través de la sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política.