General 9 agost 2021

El Preguntes Freqüents sobre els Pobles Indígenes (qui són, on viuen, reptes i problemàtiques…)

El 9 d’agost se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes. Tot i ser sovint citats, hi ha un gran desconeixement sobre aquests pobles i nacions i la realitat amb la que els toca conviure. Hem volgut sintetitzar, a grans trets, en aquest Preguntes Freqüents (conegut amb l’anglicisme FAQS) les característiques i principals reptes per a la seva supervivència.

* Què és un poble indígena?
Les comunitats, pobles i nacions indígenes presenten, a grans trets, les següents característiques:

– Els pobles indígenes són considerats com els «primers» pobladors d’una regió, la qual han habitat des d’abans de l’arribada dels colonitzadors o de les societats dominants.
– Conserven les seves especificitats culturals (llengua, estructura social, religió, valors espirituals, maneres de producció i institucions) i són diferents de la societat dominant. Se senten culturalment i espiritualment units a la seva terra des de temps immemorables i la seva manera de vida tradicional depèn d’aquesta terra i la seva utilització.
– Les comunitats en qüestió se senten en la seva majoria pertanyents a un poble o grup diferent i es consideren a si mateixes com a «indígenes».
– Els pobles indígenes han sofert opressió, expropiació, marginalització, exclusió o discriminació, i, en casos extrems, fins i tot desplaçament forçat i extermini.

* Quants indígenes hi ha al món?
– Existeixen aproximadament 476 milions de persones en 90 països que s’identifiquen amb un poble indígena, segons dades de les Nacions Unides (ONU). Al llarg dels anys molts pobles indígenes han estat exterminats, per exemple a causa de les malalties propagades pels colonitzadors o de polítiques d’extermini específiques. La gran majoria de les gairebé 6.000 llengües parlades al planeta són creació dels pobles indígenes.

Dia Indigenes 200

* Quines són les principals problemàtiques que pateixen els pobles indígenes?
– Durant la colonització, els pobles indígenes van ser sovint expropiats de les seves terres, la qual cosa va generar conseqüències fatals per a ells, donada la seva dependència de la terra per a garantir el seu manteniment i els seus mitjans de subsistència. En unes certes zones, les fronteres colonials entre països van dividir els pasturatges tradicionals de les poblacions nòmades, la qual cosa va provocar efectes similars als d’una expropiació.

– Els pobles indígenes viuen sovint en regions riques en recursos, per la qual cosa entren en conflicte particularment amb grans grups empresarials que volen explotar aquests recursos. Amb freqüència aquests grups empresarials, ajudats per l’Estat, expulsen als indígenes o exerceixen una gran pressió sobre ells perquè acceptin activitats industrials en les seves terres.

– Molts pobles indígenes han de lluitar constantment per l’acceptació de la seva forma de vida. Els indígenes formen part dels grups humans més desfavorits i marginalitzats del món. El govern els pressiona perquè es «desenvolupin» i, per exemple, abandonin la seva oposició enfront de les activitats industrials en el seu territori. Les persones indígenes són el 5% de la població mundial, però representen el 15% de les que estan en una situació de pobresa extrema. A més, la seva esperança de vida està fins a 20 anys per sota de la mitjana de les persones que no són indígenes.

– Hi ha molts altres factors com la instrumentalització de certes organitzacions no governamentals dels indígenes per als seus propis objectius o la pressió que fan actors econòmics contra els pobles indígenes quan aquests s’oposen a certes activitats destructives.

* Estan els drets dels indígenes protegits per resolucions o convencions?
– El 13 de setembre de 2007 l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració sobre els Drets dels Indígenes, que els reconeix el dret a la lliure determinació, a conservar i reforçar les seves pròpies institucions, cultura i tradicions, així com el dret a desenvolupar-les La declaració s’ha convertit en una referència; no obstant això, no és vinculant.

* Què reivindiquen els indígenes?
– Els pobles indígenes volen decidir el que es fa en el seu territori. Això inclou el dret a refusar la utilització de la seva terra per part de tercers, a consentir aquesta utilització i a participar en la presa de decisions sobre com serà aquesta utilització.
– Els pobles indígenes volen que es minimitzin els danys causats al seu medi ambient.
– Unes certes zones definides pels indígenes (llocs sagrats i prohibits, zones cerimonials i de sepultura, etc.) no poden ser objecte de cap explotació.
– Han d’atorgar-se compensacions per eventuals danys negociades conjuntament. Una part dels guanys ha d’invertir-se en les comunitats

* El Fons Català treballa en projectes amb les comunitats índígenes ?
– Des de fa molts anys s’han establert llaços de cooperació amb pobles indígenes. Alguns d’aquests es van recollir en aquest article publicat a la web del Fons Català (clica l’enllaç)

Indigenes rama

Informació elaborada a partir de la Asociación de Pueblos Amenazados, ONU i altres organitzacions de defensa dels drets de la població indígena.

Celebració d’una festivitat Tradicional del poble miskitu a la comunitat indígena de Tuapi, membre d’una comunitat indígena i trobada sobre l’educació de la comunitat Rama, projecte en el que ha treballat el Fons Català.