General 28 març 2023

La cooperació municipalista a països del sud ha crescut un 40% des de 2015

Avui el Fons Català ha presentat dades de l’Observatori de la Cooperació Muncipalista de 2019 a 2022 referents a l’evolució de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), l’assoliment de la fita del 0,7%, els sectors d’intervenció dels projectes i els principals països receptors de la cooperació local, en una jornada de balanç al Centre Cívic Pati Llimona. Han participat el president del Fons Català, Isidre Pineda, el director, David Minoves, la tresorera, Alba Martínez, i el tècnic de l’Observatori de la Cooperació Municipalista, Juan Campoamor. La jornada s’ha retransmès en streaming:

Una de les dades més rellevants és la progressió positiva del conjunt del municipalisme català des de 2015: d’acord amb les darreres dades disponibles executades, entre 2015 i 2021, l’AOD municipalista executada ha augmentat en 7.621.695,77€ en termes absoluts, gairebé un 40% (39,89%) en termes percentuals. Aquest progrés només es va veure frenat el 2020 per dificultats d’execució pressupostària derivades de la pandèmia.

.

Una altra informació destacable és el pes relatiu que tenen els diferents actors del municipalisme dins l’AOD: més del 40% de la cooperació municipalista la fan els ajuntaments, i més d’un 30% d’aquest s’executa a través del Fons Català. La resta correspon a l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els principals països receptors de la cooperació municipalista per ordre de volum d’AOD són: Colòmbia (4,3M d’euros), Senegal (3,1M d’euros), Moçambic (2,1M d’euros), Palestina (1,9M d’euros) i El Salvador (1,4M d’euros). Tot i això, aquesta classificació depèn en gran mesura de les actuacions dels ens locals amb més pes relatiu dins l’AOD, com és l’Ajuntament de Barcelona.

.

Analitzant els projectes segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, s’observen que hi ha una clara predominança dels ODS 5 (Igualtat de gènere), i 16 (Pau, justícia i institucions sòlides). En segon lloc hi ha els projectes de salut i educació.

Esforç relatiu i 0,7%

Segons el mètode de càlcul de Fons Català (implantat fa més de 20 anys i actualitzat el 2016), hi ha 13 ens locals que se situen per sobre del 0,7% l’any 2021, assolint la fita establerta internacionalment de destinar aquest percentatge de la renda bruta a la cooperació internacional. Tenint en compte altres mètodes de càlcul, també arriben al 0,7% Barcelona, Girona, Vilafranca del Penedès i la Diputació de Girona.

A més, hi ha 48 ens locals que se situen per sobre de la inversió mitjana estatal, situada en el 0,26% el 2021, i 40 ens locals més se situen per sobre de la mitjana dels països del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE (0,33%).

L’actuació del Fons Català de Cooperació

Pel que fa als recursos executats pel Fons Català, hi ha hagut un creixement sostingut de les aportacions rebudes entre el 2015 i el 2022: hi ha hagut un augment d’un 43,4% en aquest període (1,61M d’euros), amb una lleu davallada el 2020 a causa de la Covid-19.

.

Quant a línies d’actuació dels projectes gestionats, tot i la clara predominança dels projectes de desenvolupament que representen el 57,3% del total d’accions, es vol destacar l’aposta del Fons Català per l’Acció Humanitària. Si s’observen els anys 2020 i 2022, coincidents amb l’esclat de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, s’aprecia com els recursos en l’àmbit humanitari creixen exponencialment, fins a arribar al 30% de les aportacions gestionades.

Totes les dades es poden consultar en profunditat aquí.