Observatori de la Cooperació Municipalista

Fons Català

L’Observatori recull, analitza i publica les dades sobre la gestió de recursos del Fons Català per a la seva consulta. Els diferents gràfics permeten visualitzar de manera clara el total d’aportacions anuals, la seva distribució per àmbits, i la seva evolució al llarg del temps.

Aportacions totals per any (2019-2023)

Campanyes destacades d’acció humanitària gestionades pel Fons Català