General 27 març 2024

Oferta de contractació per l’elaboració del Pla Estratègic del Fons Català 2024-2027

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una entitat municipalista, constituïda com a associació sense afany de lucre, que té com a objectiu contribuir al desenvolupament dels països empobrits mitjançant la gestió de les aportacions econòmiques que fan els governs locals socis.  

La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i assolir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Per tal de desenvolupar aquesta tasca de manera més estratègica, el Fons Català necessita dotar-se d’un Pla Estratègic per tal de poder planificar a llarg termini les accions que ha de portar a terme.

Objecte de la proposta: 

Desenvolupar una proposta de Pla Estratègic pel Fons Català per al període 2024-2027. L’objecte de l’encàrrec inclou anàlisi de l’actual Pla Estratègic vigent, l’anàlisi de l’estructura i funcionament de l’entitat, entrevistes als ens locals membres de la Junta Executiva, a l’Equip Tècnic del Fons Català, un sistema de participació online per a la resta de governs locals socis: i la redacció i lliurament d’un esborrany de nou Pla Estratègic.

Antecedents: 

El Fons Català va aprovar el seu darrer Pla Estratègic el 2016, per al període 2016-2019 i va ser actualitzat el 2020 per al període 2020-2023 durant la pandèmia de la Covid-19 en un procés participatiu limitat per les circumstàncies del confinament que se’n van derivar.

Pressupost:

El pressupost màxim per al servei de suport és de 13.000 euros bruts, sense IVA. El pagament es podrà realitzar mensualment o per un altre període de temps, a convenir amb la persona o entitat adjudicatària. 

Abast:

El temps determinat per a la realització de l’encàrrec és de 45 dies naturals, del 16 d’abril al 30 de maig, incloent dins d’aquest termini totes les fases explicades en l’objecte de la proposta.

Criteris d’avaluació:

– Experiència teòrica i pràctica demostrada en planificació estratègica: 40%
– Coneixement i/o experiència sobre la cooperació municipalista: 30%
– Conceptualització d’acord amb els objectius i accions plantejades: 20%
– Pressupost: 10%

Adjudicació:

El contracte s’adjudicarà a qui presenti la proposta que assoleixi una millor valoració, sense perjudici de que el Fons Català pugui deixar la contractació deserta, si cap de les ofertes presentades assoleix els barems mínims exigits.

La direcció i supervisió del servei prestat correspondran al Fons Català, que establirà els
mecanismes pertinents de coordinació, seguiment i revisió.

Característiques de l’encàrrec i terminis:

El servei es prestarà des del 15 d’abril al 30 de maig, ambdós inclosos. Un cop formalitzat l’encàrrec, s’acordarà un calendari de treball coordinat amb les diferents entitats i institucions vinculades al procés. 

El servei es durà a terme sota la supervisió de la direcció del Fons Català.

Totes les despeses derivades per dur a terme els serveis esmentats s’hauran d’incloure al pressupost de l’objecte. No es podran pagar a part costos de desplaçaments, allotjament, dietes, materials o altres despeses que es puguin despendre del mateix servei.

Formalització de les propostes:

Per tal de formalitzar l’oferta cal enviar una proposta breu amb pressupost inclòs a
fonscatala@fonscatala.org fent constar la referència “oferta Pla Estratègic”.
La data límit de presentació d’ofertes és el 10 d’abril de 2024.