General 25 novembre 2022

S'aprova la nova Llei Espanyola de Cooperació: més transformadora, transversal i inclusiva

El 24 de novembre al vespre es va aprovar la nova Llei Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global al Congrés dels Diputats.  El Fons Català de Cooperació i altres actors del sector van assistir a la votació a Madrid. 

Aquesta nova llei amplia l’abast i proposa millores respecte la Llei de Cooperació de 1998, vigent fins a dia d’avui. Les principals novetats són, per una banda, l’estipulació que l’Estat espanyol destinarà el 0,7% del Producte Interior Brut (PIB) a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de cara al 2030. S’ha marcat com a objectiu arribar al 0,34% el 2023 i al 0,5% al final de l’actual legislatura del Govern. 

Per altra banda, el text reconeix la cooperació descentralitzada com una base ferma de la cooperació estatal i argumenta que “suposa una important contribució a un sistema de cooperació més democràtic i a la bona governança des de la complementarietat i la corresponsabilitat”. A més, s’incorpora la participació de ple dret dels diferents Fons de Solidaritat al Consejo Superior de Cooperación, així com l’opció de poder assistir a la Conferencia Sectorial de Cooperación, dues fites molt importants pels òrgans de cooperació municipalista.

En aquest bloc també s’ha afegit que les comunitats autònomes podran participar en programes de cooperació delegada de la Unió Europea “en els termes que estableixi la legislació comunitària i de manera consensuada amb l’Estat”. Un altre dels canvis de la nova llei és la reforma de la cooperació financera, que perseguirà el desenvolupament humà i econòmic a través d’inversions o transferències de recursos.

Així mateix, s’ha afegit una disposició final que modifica la llei de subvencions per tal que s’adeqüi a les excepcions de la política exterior que esdevinguin incompatibles amb la naturalesa  exterior del govern de l’Estat o destinataris de les mateixes.

També s’ha elaborat un nou Estatut del Cooperant per dignificar la professió i s’ha fixat que l’Estat destini, com a mínim, el 10% dels recursos de l’AOD a Acció Humanitària.

 

Implicació de la cooperació municipalista 

Des del primer moment la Confederació de Fons de Solidaritat de l’Estat (CONFOCOS) ha tingut un rol actiu i propositiu, i un voluntat clara per tal que el paper que els ens locals que fan cooperació no sols sigui reconegut en la llei, sinó que se li otorgui un paper ens els espais de debat i decisió de les polítiques de cooperació, com son el Consejo de Cooperación i la Conferencia Sectorial, pero també, els plans director, plans de país, etc.

Així es va reafirmar a les compereixences que la presidenta de la CONFOCOS, Núria Parlon, va fer al Congrés i al Senat en el procés de preparació de l’esborrany, i les diferents reunions que s’han fet de la Comisión Territorial. També s’han tingut reunions amb diferents grups parlamentaris, la Comissió de Cooperació del Congrés i diversos actors com la Coordinadora, la Femp i diversos governs locals.