sin-titulo-6
2014
Gratuït

Dictamen jurídic sobre la competència dels municipis en matèria de cooperació internacional

El Fons Català ha encarregat al Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) la redacció d’un estudi-dictamen per tal de clarificar les competències dels municipis catalans per seguir desenvolupant les tasques de cooperació internacional al desenvolupament després de l’aprovació de la llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de reforma i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). Els que es demana, és
aprofundir en els requisits que han de complir els municipis per seguir exercint les tasques de cooperació al desenvolupament.

Recursos: