Senegal (Àfrica)

Avaluació intermèdia de la xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance

Projectes de referencia:
 • 3199 - Articulació d'una xarxa de perímetres agrícoles en base a la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets de les dones

L’any 2018 el Fons Català va impulsar el projecte “Articulació d’una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance en base a la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets de les dones” (p. 3199), amb l’objectiu d’enfortir l’apoderament econòmic i social de les dones, defensar el ple exercici dels seus drets i, alhora, promoure la seguretat alimentària a la Casamance. Per fer-ho, el projecte va plantejar tres objectius específics:

 • Reforçar les capacitats productives en agroecologia per a les dones implicades en els perímetres.
 • Establir comunitats de finançament autogestionades (CAF) per facilitar l’accés al crèdit.
 • Implementar un pla d’apoderament de les dones i de promoció de l’accés de les dones a la terra i als mitjans de producció.

De cara a generar aprenentatges de la primera fase del projecte que puguin ser d’utilitat en la finalització del projecte i la implementació de la segona fase, el Fons Català ha tingut la necessitat d’impulsar una avaluació intermèdia que analitzi aspectes de disseny, implementació i resultats a partir de la consulta i participació dels agents implicats en el projecte.

Els objectius generals de l’avaluació són:

 • Generar aprenentatges de la primera fase del projecte per a orientar la seva continuïtat durant la segona fase.
 • Generar aprenentatges sobre el projecte que puguin contribuir a millorar les accions que impulsa el FCCD en la línia de migracions i desenvolupament.
 • Retre comptes sobre la implementació i resultats assolits tant als agents implicats en el partenariat com als col·lectius beneficiaris del projecte

L’avaluació se centra en els resultats esperats del projecte avaluat:

 • Resultat 1: Les organitzacions membres de la xarxa practiquen la producció agroecològica
 • Resultat 2: Millorada l’autonomia de les dones
 • Resultat 3: Creada una xarxa funcional d’organitzacions de productores

Els objectius específics de l’avaluació són:

 • Analitzar i valorar el disseny del projecte: determinar la pertinència i la coherència
 • Analitzar i valorar el desplegament del projecte: el grau de compliment de les activitats en relació als resultats assolits, valorar el grau de coordinació entre els actprs promotors i executors i valorar la qualitat de la participació dels agents implicats a terreny
 • Analitzar i valorar els resultats del projecte: eficàcia, eficiència i sostenibilitat.