Guatemala (Amèrica Central)

Avaluació intermèdia del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos a San Andrés, Guatemala

S’ha avaluat el Disseny, Desplegament i Resultats dels tres projectes implementats entre 2013 i 2022 en matèria de Gestió Integral de Residus Sòlids (GRIS) a Guatemala. S’ha avaluat de manera específica el procés de cooperació tècnica de municipi a municipi (Nord-Sud) desplegada entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i San Andrés, des de 2017 fins al moment del treball de camp de l’avaluació (novembre 2022).

Els objectius generals, expectatives i perspectives d’utilitat de l’avaluació són:

  • Valorar la respuesta del despliegue del PGIRS- Programa Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, en la Mancomunidad de la Cuenca del Lago Petén Itzá: el valor añadido como administraciones locales y la tarea de fortalecimiento de capacidades institucionales en el municipio de San Andrés.
  • Valorar la puesta en marcha del Programa de Cooperación Técnica Norte-Sur como uno de los instrumentos de la Cooperación Municipal.
  • Aprovechar la experiencia y las lecciones aprendidas para el desarrollo de futuras acciones de Cooperación Técnica o Asistencia Técnica especializada en otros países y contextos, para generar procesos de retroalimentación y aprendizaje útil para la toma de decisiones.
  • Fortalecer la cultura de la evaluación y la coordinación entre entes del mundo local

L’avaluació contempla les següents fases:

  • Estudi de Gabinet
  • Treball de Camp
  • Tractament de la informació i anàlisi de resultats
  • Identificació de conclusions, recomanacions i lliçons apreses
  • Triangulació de resultats
  • Validació i presentació de l’informe final