Què fem

Projectes de cooperació al desenvolupament

El Fons Català tenim signats convenis amb diversos ajuntaments i ens supramunicipals per donar-los suport en la gestió de la seva pròpia convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament.

L’acompanyament que duem a terme des del Fons Català compren l’elaboració de les bases de les convocatòries, l’anàlisi de projectes presentats, l’assessorament a entitats, el seguiment de projectes aprovats o el control de la justificació.

Tots els projectes que gestionem des del Fons Català han de tenir el suport econòmic d’almenys un ajuntament soci. Si hi ha altres socis interessats, s’hi poden afegir. Els ajuntaments que no disposin de convocatòria de subvencions pròpia poden col·laborar directament amb altres projectes ja iniciats.

Des del Fons Català fem el control i el seguiment dels projectes i de la correcta destinació dels recursos aportats. En aquest sentit, les entitats executores han de presentar periòdicament informes sobre el desenvolupament del projecte i una memòria final. El compromís del Fons Català amb els projectes va més enllà del finançament, mantenim un diàleg obert amb entitats i institucions executores per garantir-ne el correcte desenvolupament. 

La creació d’oficines permanents sobre terreny facilita el seguiment i coordinació dels projectes en regions on es concentren un alt nombre de projectes. Actualment, el Fons Català tenim una oficina a Costa Rica i una al Senegal.

A les regions on no és possible mantenir una oficina permanent, els responsables de cada àrea fan viatges per visitar i avaluar el desenvolupament dels projectes i mantenir contactes amb les organitzacions locals.

La informació recollida als informes de seguiment, tant escrita com gràfica, es trasllada la fitxa de seguiment de cada projecte i es fa arribar a totes les administracions que han col·laborat econòmicament de forma directa.

Si, com a administració, esteu interessades en aportar en algun projecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres a projectes@fonscatala.org o mitjançant el telèfon 93 412 26 02.

Documentació per a la presentació de nous projectes i justificació de projectes aprovats a partir del 2024

Guia de seguiment i justificació dels projectes

Guia de seguiment i justificació CAT / ESP / FR / EN 

 

Documents per a la presentació de projectes

Formulari narratiu per a projectes de cooperació CAT / ESP / FR / EN

Formulari per a projectes d’Ajut Humanitari i Emergències CAT / ESP / FR / EN 

Formulari de pressupost CAT / ESP / FR / EN 

Full de comunicació de dades bancàries CAT / ESP / FR / EN 

Documents per a la justificació de projectes

Formulari de presentació de l’informe narratiu d’un projecte de cooperació CAT / ESP / FR / EN 

Formulari de presentació de l’informe econòmic del projecte CAT / ESP / FR / EN 

Declaració responsable per a la presentació de l’informe econòmic CAT / ESP / FR / EN

Documentació per a la justificació de projectes aprovats el 2023 i anteriors

Documents per a la justificació de projectes

Formularis per a la presentació de l’informe de seguiment narratiu CAT / ESP / FR / EN 

Formularis per a la presentació de l’informe final narratiu CAT / ESP / FR / EN 

Formularis per a la presentació de la justificació econòmica CAT / ESP / FR / EN 

Declaració responsable CAT / ESP / FR / EN 

Cercador de projectes

  • País

  • Reseteja